Assessorament Global

Responsabilitat civil i danys

L'Àrea de responsabilitat civil i danys Ginferrer Advocats, SLP ofereix assessorament jurídic, tant a defensa com en reclamacions, davant qualsevol supòsit que pugui donar lloc a una indemnització per danys i perjudicis.

 • Accidents de circulació en tots els ordres judicials: pena, civil i contenciós administratiu
 • Negligències mèdiques i professionals en general accidents laborals
 • Sinistres de danys per aigua, incendis, etc.
 • Qualsevol tipus d'accidents: caigudes, incorrecta presentació de serveis etc.
 • Tots tipus d'accidents derivats de la contractació de qualsevol pòlissa d'assegurança.

Dret Administratiu i Concursal

L'Àrea de Dret Administratiu i Concursal Ginferrer Advocats, SLP ofereix assessorament a les relacions jurídiques d'empreses o particulars amb l'Administració pública.

 • Ajuts i subvencions administratives
 • Expedients aplicadors de sanció
 • Evacuació de tot tipus de dictàmens i informes de dret administratiu
 • Responsabilitat de les administracions públiques
 • Recurs d'empara per violació dels drets fonamentals

Dret Tributari

L'Àrea de Tributari de Ginferrer Advocats, SLP ofereix assessorament jurídic de màxima qualitat en tot tipus de transaccions amb implicacions tributàries. Oferim un servei jurídic-tributari no només mitjançant el compliment de la llei vigent sinó mitjançant anàlisi de possibles canvis legislatius aplicables que afecten al nostre client.

 • Assessorament específic en transaccions amb implicacions tributàries.
 • Planificació fiscal patrimonial successòria i d'empreses familiars.
 • Assistència en inspeccions tributàries, preparació de recursos i reclamacions en la via administrativa, contenciosa administrativa o penal, etc.

Dret de crèdit

L'Àrea de dret de crèdit de Ginferrer Advocats, SLP ofereix un servei de reclamació de quantitats davant situacions de manca de pagament a les quals ha de fer front qualsevol tipus d'empresa o particular.

Comptem amb un equip de gran experiència que basa l'eficiència del seu treball en l'obtenció de resultats en el més curt temps possible.

Assessorament jurídic-tècnic en la realització de les següents activitats:

 • Reclamacions de quantitats de qualsevol tipus de falta de pagament, factures, pagarés, lletres de canvi, xecs, plusvàlues, reconeixements de deute, etc.

Dret de família i successions

Separacions matrimonials i divorcis

L'Àrea de dret de família de Ginferrer Advocats, SLP ofereix un assessorament jurídic personalitzat a particulars en les seves relacions familiars, tant en matèria de parella com en matèria de successions. El nostre equip treballa des d'una total implicació personal, aconseguint que els nostres clients ens traslladen totes s les seves preocupacions perquè s'assenten protegits en cada moment.

 • Negociació i mediació per arribar a acords a la crisi matrimonial respecte als problemes fonamentals de la parella.
 • Custòdia dels fills i el règim de visites i estades.
 • Atribució d'ús de l'habitatge conjugal i, si escau segona residència. I repartiment de parament domèstic.
 • Pensions d'aliments als fills.
 • Pensions d'aliments o per desequilibri econòmic als cònjuges, I possibles compensacions per desequilibri patrimonial.
 • Liquidació de béns comuns, tant en règim econòmics de separació de béns com de guanys o altres.
 • En cas de no arribar a acord. I només llavors es tramita la separació per via contenciosa.
 • Redacció de Conveni Regulador de la separació.
 • Sol · licitud de compliment de règim de visites.
 • Sol · licitud de pagament de pensions degudes, acords a la via de constrenyiment mitjançant l'embargament si cal.
 • Execució i anotació de la sentència de divorci dictada pels tribunals.

Successions

 • Testaments
 • Legítimes
 • Llegats
 • Successió intestada

Dret Immobiliari, Construcció i Urbanisme

L'Àrea de Dret immobiliari, construcció i urbanisme de Ginferrer Advocats, ALP assessora particular, empreses i Institucions AMB interessos en el sector, a l'Àmbit judicial i extrajudicial.

Immobiliari

 • Negocis Jurídic sobre immobles i Societats Immobiliàries.
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Propietat horitzontal

Construcció

 • Contractes d'especificar d'obra
 • Responsabilitat d'agents de l'edificació

Urbanisme

 • Llicències
 • Ordenació de Territori i Urbanisme
 • Plans Urbanístic, generals o de Desenvolupament.
 • Gestió urbanística sistemàtica Pels sistemes clàssics.
 • Convenis Urbanístics
 • Disciplina urbanística
 • Auditories urbanístiques
 • Accions i defensa en recursos Administratius i jurisdiccionals

Dret Laboral i Seguretat Social

L'Àrea laboral Ginferrer Advocats, SLP ofereix cobertura a totes les necessites que, en l'àmbit sociolaboral puguin suscitar-se en l'activitat de les empreses. Assessorem tant empreses com particulars, oferint de manera permanent solucions innovadores a les múltiples situacions de caràcter laboral, que plantegen les noves exigències legals en matèries de riscos laborals.

 • Reestructuracions, tancaments totals i / o parcials d'empresa.
 • Negociació col · lectiva.
 • Auditories laborals I de Seguretat Social.
 • Assessorament particular en acomiadaments, reclamació de salaris i incapacitat.

Dret Mercantil

L'Àrea del dret mercantil de Ginferrer Advocats, SLP ofereix un assessorament jurídic integral a grups de propietat pública o privada en les seves transaccions amb implicacions mercantils o financeres. Així, assistim als nostres clients, des de les més simples qüestions de secretaria jurídica (convocatòries, actes, certificacions entre d'altres) fins a les operacions societàries més complicades, com fusions, escissions, liquidació i dissolució de societats.

Contratació Mercantil

 • Contractes comercials, agències, distribució, franquícia i subministraments
 • Contractes d'obra i indústria
 • Contractes associatius
 • Dret Societari
 • Constitució de societats
 • Reformes estatutàries
 • Secretàries de Consell
 • Reestructuracions societàries
 • Obligacions i responsabilitat d'accionistes
 • Acords entre socis

Dret Concursal

L'Àrea del dret concursal Ginferrer Advocats, SLP assessorem als nostres clients, tant persones físiques com a persones jurídiques, en situacions d'insolvència que es correspon `corresponguin a l'àmbit civil o empresarial. Plantegem les alternatives més vàlides, ja siguin de caràcter empresarial o de caràcter judicial, per tal de solucionar les repercussions d'una insolvència.

 • Procediments concursals.
 • Administració concursal.
 • Defensa dels drets dels creditors
 • Reestructuració d'empreses en crisi

Dret Penal

En Ginferrer Advocats, SLP garantim la defensa dels interessos del client en processos penals, com a acusació o defensa, per eventuals delictes relacionats amb les empreses o particulars.

 • Delictes econòmics: contra la hisenda pública, societaris, patrimonials, apropiació indeguda, malversació, fraus.
 • Falsetas
 • Delictes mediambientals i contra l'ordenació del territori.
 • Delictes contra l'Administració de justícia i administracions públiques en general.
 • Arbitratge i Mediació

Arbitratge i Mediació

L'Àrea de Mediació i Arbitratge de Ginferrer Advocats, SLP comprèn des de la mediació en la resolució de qualsevol tipus de conflicte en l'assessorament i seguiment dels procediments arbitrals.

Mediació

 • Redacció de transaccions extrajudicials
 • Redacció de convenis de submissió a arbitratge
 • Formalització d'expedients d'arbitratges i seguiments fins a l'obtenció del laude.
 • Tramitació de tot tipus d'incidents derivats dels procediments arbitrals (mesures
 • Cautelars, anul·lacions i revisions de laudes ....
Be Sociable, Share!